REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ
„Wybierz Słoneczne Tarasy i leć na słoneczne wakacje!”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. „Wybierz Słoneczne Tarasy i leć na słoneczne wakacje!” (dalej „Promocja” ) jest TWOJE M sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Pilska 16A, 61-045 Poznań, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000365618 , NIP 7822512304 , REGON 301548653 (dalej „Organizator” ).

2. Promocja odbywać się będzie w dniach od 19 stycznia 2015 r. do 31 lipca 2015 r. (dalej „czas trwania Promocji” ) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Czynności związane z przyznawaniem i wydawaniem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 30.10.2015 r.

3. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujących z Organizatorem czynności prawnych w celach niezwiązanych z prowadzoną przez daną osobę działalnością gospodarczą lub zawodową, tj. konsumentów w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego (dalej „Uczestnicy” ).

4. Udział w Promocji jest dobrowolny.

5. Regulamin określa zasady udziału w organizowanej Promocji i zawiera stosowne reguły postępowania, które uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do udziału w Promocji.

6. Promocja jest realizowana przez Organizatora jako przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919-921 Kodeksu cywilnego.

7. Promocja nie jest grą losową, zakładem wzajemnym, ani grą na automatach, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

NAGRODY

8. Nagrodę w Promocji stanowi voucher uprawniający do udziału w wycieczce organizowanej przez Nowa Itaka Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Reymonta 39, 45-072 Opole (dalej „biuro podróży ITAKA” ) dla dwóch osób, do Egiptu, Tunezji lub Turcji, o wartości 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) brutto (dalej „Nagroda” ) wraz z dodatkową nagrodą pieniężną w wysokości 444,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery złote 00/100) na poczet pokrycia podatku dochodowego od nagród w sprzedaży premiowej stosownie do art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

9. Dodatkowa nagroda pieniężna, o której mowa w pkt. 8 Regulaminu zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród w sprzedaży premiowej zgodnie z art. 41 ust. 4 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI I UZYSKANIA NAGRODY

10. Aby wziąć udział w Promocji i otrzymać Nagrodę Uczestnik powinien w okresie od dnia 19 stycznia 2015 r. do dnia 15 marca 2015 r. dokonać u Organizatora rezerwacji lokalu mieszkalnego przy pomocy formularza deklaracji chęci nabycia lokalu mieszkalnego (dalej „rezerwacja”) wraz z zapłatą kwoty kaucji oraz następnie w czasie trwania Promocji zawrzeć z Organizatorem wiążącą:

a. umowę deweloperską w rozumieniu art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego i wpłacić pierwszą transzę płatności wynikającej z tej umowy, albo

b. umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości - lokslu mieszkalnego i wpłacić zaliczkę, zadatek lub jakąkolwiek inną pieniężną należność wynikającą z tej umowy, albo

c. umowę sprzedaży nieruchomości – lokalu mieszkalnego, bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 10.a. lub 10.b. Regulaminu i zapłacić całą cenę za lokal wynikającą z tej umowy.

W razie dojścia do zawarcia przez Uczestnika z Organizatorem jednej ze wskazanych powyżej umów, kwota kaucji wpłacona przez Uczestnika wraz z rezerwacją zostanie zaliczona przez Organizatora na poczet uiszczenia przez Uczestnika jednej należności określonej w pkt. 10.a-c powyżej, w zależności od tego którą ze wskazanych powyżej umów Uczestnik zawarł z Organizatorem.

11. Rezerwacja oraz umowy wskazane w pkt. 10 Regulaminu powinny dotyczyć lokalu mieszkalnego znajdującego się w przedsięwzięciu deweloperskim o nazwie „Słoneczne Tarasy I” (przy ul. Fabianowskiej w Plewiskach k/Poznania) lub „Słoneczne Tarasy II” (przy ul. Fabianowskiej w Plewiskach k/Poznania), realizowanych przez Organizatora.

12. Uczestnik otrzyma Nagrodę w przypadku dokonania u Organizatora rezerwacji lokalu mieszkalnego zgodnie z pkt. 10-11 Regulaminu, zawarcia z Organizatorem jednej z umów wskazanych w pkt. 10 Regulaminu oraz wpłacenia na rachunek bankowy Organizatora stosownej kwoty wynikającej z tejże umowy (pierwsza transza, zadatek, cena zakupu).

13. Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu Organizatorowi Nagrody lub jej równowartości pieniężnej, jeżeli z przyczyn leżących po jego stronie w terminie przewidzianym w umowie deweloperskiej albo umowie przedwstępnej (o których mowa odpowiednio w pkt 10.a. oraz 10.b.) nie przystąpi odpowiednio do: a) przyrzeczonej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu, albo b) przyrzeczonej umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego, lub w terminie nie zapłaci umówionej ceny za lokal, wynikającej z ww. umowy.

14. Uczestnik powinien spełniać wszystkie warunki niezbędne do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Nagrody wskazane w pkt. 10-12 Regulaminu, w tym np. uzyskać ewentualne zezwolenia lub zgody niezbędne do ważnego nabycia lokalu mieszkalnego od Organizatora.

15. Jeden Uczestnik może otrzymać więcej niż jedną Nagrodę w Promocji, jednakże każdorazowo musi spełnić wszystkie warunki udziału w Promocji i otrzymania Nagrody, w tym zwłaszcza we właściwym terminie dokonać rezerwacji i zawrzeć z Organizatorem jedną z umów wskazanych w pkt. 10 Regulaminu, które to rezerwacja i umowa dotyczą innego lokalu niż lokal, którego dotyczyła dokonana rezerwacja i umowa zawarta wcześniej przez Uczestnika, w związku z którymi otrzymał on już Nagrodę.

16. Dokonując zgłoszenia udziału w Promocji Uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym powinien podać swoje następujące dane osobowe:

a. imię i nazwisko;

b. numer telefonu;

c. adres e-mail.

17. Uczestnik powinien ponadto w formularzu zgłoszeniowym podać następujące dane dotyczące umowy zawartej z Organizatorem, na podstawie której ma on wziąć udział w Promocji i otrzymać Nagrodę:

a. imię i nazwisko notariusza, przed którym zawarta została umowa;

b. data zawarcia umowy;

c. numer repertorium aktu notarialnego stanowiącego umowę

albo, w przypadku gdy zawarto umowę w formie pisemnej:

d. datę i numer umowy nadany przez Organizatora.

18. Poza podaniem danych osobowych określonych w pkt 16 Regulaminu oraz danych dotyczących umowy określonych w pkt 17 Regulaminu, Uczestnik w formularzu zgłoszeniowym powinien złożyć – pod rygorem odmowy udziału w Promocji – oświadczenia, że:

a. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i go akceptuje;

b. spełnia wszystkie warunki niezbędne do prawidłowego udziału w Promocji i odbioru nagrody;

c. wyraża zgodę na przetwarzanie przez TWOJE M sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu podanych przez niego danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji „Wybierz Słoneczne Tarasy i leć na słoneczne wakacje!”, w tym wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji;

d. wyraża zgodę na wykonanie przez Organizatora zdjęć jego osoby w czasie przekazania nagrody w Promocji oraz publikację jego wizerunku przez Organizatora na stronie internetowej pod adresem www.twojem.pl oraz na stronie Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook, dostępnej pod adresem https://www.facebook.com/twojem .

19. Złożenie każdego oświadczeń wskazanych w pkt. 18 Regulaminu jest dobrowolne, jednakże wyłącznie złożenie wszystkich tych oświadczeń uprawnia Uczestnika do wzięcia udziału w Promocji i otrzymania Nagrody.

20. Przystąpienie do udziału w Promocji może nastąpić w dowolnym momencie w czasie trwania Promocji.

21. Nagroda zostanie wydana Uczestnikowi w biurze handlowym Organizatora przy ul. Mostowej 11 w Poznaniu albo w kancelarii notarialnej bezpośrednio po podpisaniu umowy, o której mowa w pkt 10, po spełnieniu przez Uczestnika wszystkich warunków udziału w Promocji i otrzymania Nagrody, w tym zwłaszcza warunków, o których mowa w pkt. 10-12 Regulaminu. Dokładny termin wydania Nagrody zostanie uzgodniony indywidualnie przez Organizatora z Uczestnikiem, jednak nie powinien być dłuższy niż 30 dni od daty zawarcia umowy, o której mowa w pkt 10 Regulaminu albo od daty płatności pierwszej transzy ceny/zadatku (cokolwiek nastąpi później).

22. Nagroda zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Odbiór Nagrody zwycięzca pokwituje swoim podpisem.

23. Uczestnik może zrealizować Nagrodę poprzez dokonanie w terminie do 31 grudnia 2015 r. płatności voucherem za udział 2 osób w wycieczce organizowanej przez biuro podróży ITAKA. Uczestnik na podstawie Nagrody może skorzystać z udziału w innej wycieczce organizowanej przez biuro podróży ITAKA niż wycieczki określone w pkt. 8 Regulaminu, w tym wycieczki o wartości wyższej niż wartość Nagrody, jednakże wówczas Uczestnik pokrywa we własnym zakresie różnicę pomiędzy wartością Nagrody a wartością wycieczki. W razie niezrealizowania Nagrody przez Uczestnika, jak również wzięcia udziału w wycieczce o wartości niższej niż wartość Nagrody, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości Nagrody lub różnicy pomiędzy wartością Nagrody a wartością wycieczki.

24. Szczegółowe zasady realizacji Nagrody określają regulaminy i wszelkie inne zasady realizacji usług turystycznych przez biuro podróży Itaka, w tym zwłaszcza jego „Warunki uczestnictwa” (dostępne na stronie internetowej http://www.itaka.pl/warunki/index.php), z którymi Uczestnik powinien zapoznać się przed realizacją Nagrody.

POSTANOWIENIA POZOSTAŁE

25. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagrody ani otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego.

26. Regulamin nie zwalnia Uczestników Promocji z ciążących na nich obowiązków publicznoprawnych na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa.

27. Nagroda nieodebrana przez Uczestnika w terminie i miejscu ustalonym zgodnie z pkt. 21 Regulaminu pozostaje własnością Organizatora.

28. W przypadku, gdy odpadnie podstawa wydania Uczestnikowi Nagrody, w tym w razie, gdy umowa, o której mowa w pkt. 10 Regulaminu zawarta przez Uczestnika z Organizatorem zostanie rozwiązana lub unieważniona z jakiejkolwiek przyczyny albo gdy dojdzie do odstąpienia od umowy przed którąkolwiek ze stron, albo gdy z jakiejkolwiek innej przyczyny nie dojdzie do zawarcia przyrzeczonej umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności na Uczestnika lub umowy sprzedaży lokalu mieszkalnego pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem – Nagroda nie podlega wydaniu Uczestnikowi, a jeśli została wydana – podlega zwrotowi przez Uczestnika jako otrzymana nienależnie. W przypadku gdy zwrot Nagród w naturze nie będzie już możliwy, zwrotowi podlega równowartość pieniężna wszystkich Nagród wydanych Uczestnikowi, określonych w pkt. 8 Regulaminu.

29. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Promocji wykluczyć Uczestnika z udziału w Promocji, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku do Uczestnika, wobec którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z regulaminem po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego stwierdzającego dokonanie naruszeń.

30. Wszelkie reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi w terminie 2 tygodni od dnia wydania Nagrody Uczestnikowi, nie później jednak niż do dnia 30 września 2015 roku (decyduje data wpływu do Organizatora).

31. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres biura handlowego Organizatora – ul. Mostowa 11, 61-854 Poznań, z dopiskiem "Reklamacja «Wybierz Słoneczne Tarasy i leć na słoneczne wakacje!»”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika, fakultatywnie adres e-mail Uczestnika, jak również wskazanie przyczyny reklamacji i określonego zachowania się przez Organizatora.

32. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni roboczych od daty jej otrzymania.

33. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne, nie wyłącza prawa Uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

34. Osoby przystępujące do Promocji wyrażają zgodę na przetwarzanie przez TWOJE M sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu ich danych osobowych w celu przeprowadzenia Promocji „Wybierz Słoneczne Tarasy i leć na słoneczne wakacje!”, w tym wydania nagród i rozpatrzenia reklamacji. Dane uzyskane w związku z organizacją Promocji będą wykorzystywane do potrzeb niniejszej Promocji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych uzyskanych w wyniku Promocji jest TWOJE M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Pilska 16A, 61-045 Poznań. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże jest warunkiem koniecznym do udziału w Promocji oraz odebrania nagrody przez Uczestnika.

35. Niniejszy regulamin jest jawny i będzie udostępniany na pisemną prośbę przesłaną na adres biura handlowego Organizatora, ul. Mostowa 11, 61-854 Poznań. Regulamin dostępny jest również w biurze handlowym TWOJE M sp. z o.o. sp. k. przy ul. Mostowej 11, 61-854 Poznań oraz na stronie internetowej Organizatora „www.twojem.pl”.

36. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu i warunków Promocji w czasie trwania Promocji, jeżeli jest to uzasadnione celem Promocji i nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Promocji, z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Promocji. Wszyscy Uczestnicy zostaną o tym fakcie powiadomieni poprzez zamieszczenie informacji o zmianie na stronie internetowej Organizatora www.twojem.pl .

37. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

38. Na potrzeby niniejszego Regulaminu za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

39. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez Uczestnika, Organizator uprawniony jest do wykluczenia go z udziału w Promocji.

40. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

41. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa cywilnego i innych ustaw.