Wprowadzenie

25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych osób fizycznych, osób fizycznych prowadzących działalność IDG, osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Zastosowanie wobec nich w zakresie danych osobowych znajdują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.

Jego celem jest zapewnienie swobodnego przepływu danych osobowych pomiędzy państwami członkowskimi oraz ujednolicenie regulacji dotyczących ochrony danych osobowych obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

Zmiana przepisów nie wymaga dodatkowego kontaktu z nami, ale zależy nam abyście mieli Państwo wszystkie niezbędne informacje wynikające z RODO, mówiące o tym w jaki sposób przetwarzamy i chronimy Państwa dane osobowe.

Zapewniamy Państwa, że rozwiązania dotyczące ochrony danych osobowych stosowane w naszej Firmie, odpowiadają najwyższym standardom bezpieczeństwa informacji.

Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 RODO

Co znajduje się w dokumencie?

Informacje w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Twoje M1 Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pilska 16A, 61-045 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS: 0000561632, NIP: 782-258-64-49, REGON: 361688838
oraz
Twoje M Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Pilska 16A, 61-045 Poznań wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto VIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami KRS: 0000365618, NIP: 782-251-23-04 REGON: 301548653

zwani dalej „Administratorem”.
Z Administratorem można skontaktować się pisemnie pod adresem e-mail iodo@twojem.pl

W jakim celu i dlaczego wykorzystujemy przekazane przez Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, tak aby realizować prawa i obowiązki w niej wyrażone, w tym świadczyć nasze usługi i dostarczać produkty w możliwie jak najbardziej satysfakcjonujący Państwa sposób – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Wypełnienia ciążących na nas obowiązków prawnych w szczególności: wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych oraz rozpatrywania reklamacji. Podstawa prawna: art.6 ust. 1 lit. c RODO
 3. wynikających z prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów, w szczególności:
  1. w razie skorzystania przez Państwa z prawa do odstąpienia od umowy,
   w efekcie czego uważana będzie ona za niezawartą, a Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane na podstawie stosunku umownego:
  2. w celu zapewnienia rzetelnej obsługi wysokiej jakości świadczonych usług, tak abyście byli Państwo m.in. na bieżąco poinformowani o stanie postepowania ze złożonymi przez Państwa wnioskami oraz wszelkich zmianach w usługach
   i potencjalnych awariach;
  3. w celu marketingu bezpośredniego,
  4. w wewnętrznych celach administracyjnych realizowanych w ramach grupy przedsiębiorstw,
  5. w celu analizowania danych m.in. na potrzeby usprawnienia świadczonych usług
 4. W innych celach, jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób?

Jeżeli chcą Państwo korzystać z oferowanych przez usług i/lub produktów, dobrowolnie zawierają Państwo z nami umowę. Podajecie nam Państwo wówczas dane osobowe takie jak imię i nazwisko, nazwisko rodowe, nazwisko rodowe matki, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, nazwę, serię, numer i datę ważności dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, imiona rodziców, stan cywilny i informacje dotyczące udziału nabywanego mieszkania.

Oczywiście nie mają Państwo obowiązku przekazywania w/w danych. Jeżeli jednak nie podacie nam Państwo tych danych, przepisy prawa uniemożliwiają nam świadczenie dla Państwa usług, dostarczania produktów i dokonywania stosownych rozliczeń.

W trakcie trwania łączącej nas umowy wchodzimy w posiadanie również innych Państwa danych takich jak: dane o numerze Państwa umowy kredytowej, dane o numerze rachunku bankowego, a także dane o banku lub instytucji płatniczej obsługującej Państwa płatności wykonanych na naszą rzecz za ich pośrednictwem.

Komu udostępniamy państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe udostępniamy:

 1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu, w szczególności:
  1. Podwykonawcom w procesie obsługi klienta,
  2. Handlowcom pośredniczącym w procesie obsługi klienta,
  3. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską niebędącym operatorami pocztowymi;
  4. Podmiotom świadczącym dla nas usługi księgowe, notarialne, doradcze ( tym prawne ), finansowe oraz usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami (Zarządcy osiedli)
 2. Innym administratorom danych osobowych działającym we własnym imieniu, w szczególności:
  1. Operatorom pocztowym
  2. Bankom i instytucjom płatniczym
  3. Naszym partnerom handlowym,
  4. Podmiotom nabywającym wierzytelności
 3. Informujemy iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane również podmiotom uprawnionym do ich pozyskania, na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności: instytucjom państwowym, urzędom, organom administracji publicznej, sądom, organom ścigania oraz wszystkim instytucjom i podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa do otrzymania informacji.

Jeżeli nie chcą Państwo, abyśmy przygotowywali dla Państwa indywidualne oferty lub reklamy w zakresie oferowanych przez nas towarów i usług przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych.

Jak długo i na podstawie jakich kryteriów będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Następnie po jej zakończeniu i ograniczeniu ich zakresu do danych niezbędnych do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzane będą w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonych. W przypadku braku sprzeciwu, dane osobowe w tym okresie będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów naszych i naszych partnerów. Ponad to przetwarzane będą również gdy zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw
i wolności podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy to robić nie dłużej niż do chwili w której taką zgodę Państwo wycofają.

Państwa dane osobowe pozyskane w celu zawarcia i wykonania łączącej nas umowy w zakresie umożliwiającym dokonanie rozliczeń z tytułu świadczonych usług zobowiązani jesteśmy przechowywać przez okres 5 lat, liczony od początku roku następującego po roku, którego rozliczenia dotyczą. Podstawa prawna: art.74 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości.

Jakie uprawnienia Państwu przysługują i jak je zrealizować?

Zgodnie z treścią art.7 ust. 3 RODO w dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu jej cofnięcia, a także na dalsze przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w oparciu o art.6 ust. 1 lit b i f RODO.

Przysługuje Państwu prawo do złożenia do Administratora wniosku o:

 1. Poprawienie danych osobowych lub uzupełnienie danych niekompletnych,
 2. Usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,
 3. Ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 4. Przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Państwa osobiście (w zakresie określonym art. 20 RODO).

Ponad to na Państwa wniosek udzielimy potwierdzenia, czy przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz udzielimy do nich dostępu.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać.

Jeżeli będą Państwo zainteresowani realizacją, któregokolwiek z powyższych uprawnień prosimy o kontakt z nami na adres: iodo@twojem.pl

Dokładamy wszelkich starań aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak uznają Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych)

Informujemy także że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach profilowania, jednak nie w pełni zautomatyzowanym procesem (bez automatycznie podejmowanych decyzji).

Administrator zastrzega prawo do zmiany niniejszej informacji o ochronie danych osobowych. Zaktualizowane wersje informacji o ochronie danych osobowych zostaną opublikowane na stronie internetowej http://www.twojem.pl/PolitykaPrywatnosci.